اسپرسو یکی از قهوه‌های کلیدی در صنعت‌کافه‌داری ایتالیایی‌ست که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، رواج یافته‌است.

اسپرسو بار، یکی از شیوه‌های تخصصی ارائه سرویسهای تخصصی ِ منوی کافه با قهوه اسپرسو است. برهمین مبنا ما در این صفحه محتوای مرتبط با سرویسهای «اسپرسو محور» یا «اسپرسو بار» را برایتان معرفی خواهیم کرد.